Home

Grunnvann snl

Kilde, kjelde, ile, olle eller oppkomme, sted hvor grunnvannet kommer frem i dagen. Finnes ofte i skråninger hvor et lag av sand ligger på et vanntett leirlag eller på fast berggrunn. Vannet renses i grunnen, slik at kildevann ofte er bedre drikkevann enn innsjø- eller elvevann. En skiller mellom stabile (eustatiske) kilder som har noenlunde konstant vannføring, temperatur og. Grunnvarme er varme lagret i berggrunn eller grunnvann. I hovedsak er dette lagret solenergi med et lite varmebidrag fra Jordens indre. Se også artikkelen om geotermisk energi. Grunnvarmen som kan hentes ut av fjell, grunnvann, løsmasser og jord har en forholdsvis lav temperatur, i størrelsesorden rundt 5 til 7 °C. I de øverste 10-20 meterne av grunnen varierer temperaturen med årstiden Drikkevann, vann av en slik kvalitet at det kan drikkes. Som kilder for drikkevann benyttes overflatevann og grunnvann, i enkelttilfeller også regnvann. I strøk med lite nedbør benyttes også avsaltet havvann som drikkevann. Overflatevann tas fra elver og innsjøer og regnvann samles opp i beholdere (sisterner). Grunnvannet er den delen av nedbøren som siger ned i bakken og fyller alle. Grunnvann er vann som befinner seg under bakkenivå der alle sprekker og porer i grunnen er helt fylt med vann. Over denne mettede sonen ligger den umettede sonen, også kalt markvannsonen. I den umettede sonen er porene delvis fylt med luft. Når vannet perkolerer ned gjennom den umettede sonen endres vannets kvalitet grunnet kjemiske, biokjemiske og biologiske prosesser

kilde - grunnvann - Store norske leksiko

 1. dre enn 0,5 gram natriumklorid per liter, vil for de fleste formål kunne aksepteres som ferskvann
 2. Les mer om grunnvann på NGU sin nettside. Publisert: 13. oktober 2017 Sist oppdatert: 16. januar 2019. Grunnvann - innhold Definisjon grunnvann Grunnvann og vannforskriften Veileder grunnvann Grunnvann - første karakterisering.
 3. I Norge har vi generelt et overskudd av vann som skyldes mye nedbør, kombinert med moderat fordampning. Regn og snøsmeltning fører til at både overflateavrenningen og infiltrasjonen i grunnen er relativt stor. Vann som infiltrerer i bakken blir først til markvann, og når det siger videre ned.

Grunnvann kan imidlertid være mer sårbart for kjemisk forurensning enn overflatevann, da det kan være svært vanskelig både å oppdage og fjerne slik forurensning. Bare ca. 10 % av norsk vannforsyning er basert på grunnvann. Årsaken er blant annet at overflatevannet er lett tilgjengelig og normalt av god kvalitet, kombinert med at grunnvannsressursene kan være sparsomme enkelte steder Drikkevann for landdyrene, inkludert mennesker, er ferskvann fra regn, innsjøer, elver og grunnvann. Noen dyr kan også nyttiggjøre seg havvann som drikkevann. Slike dyr har enten nyrer som kan konsentrere urinen tilstrekkelig til å skille ut saltoverskuddet, eller, som enkelte pelagiske fuglearter, spesielle saltkjertler ved nebbroten.

Grunnvann er en ressurs med mange bruksområder: vann i husholdningen, jordbruket og industrien, som energibærer for grunnvarme, og - som kildevann for salg på flasker. Samtidig kan grunnvann utgjøre et problem: som drikkevann når det inneholder farlige stoffer, og for ingeniørgeologene når de sprenger tunneler Arsenikk er et hvitt pulver som er meget giftig, spesielt når det inntas gjennom munnen, og kan i tillegg fremkalle kreft etter lang tids tilførsel. Arsenikk brukes blant annet i treimpregnering, preparering av utstoppede dyr og i glassproduksjon, og inngår i produksjon av enkelte fargestoffer. Arsenikk som er kommet inn i kroppen, kan skilles ut gjennom nyrene, tarmen og i huden

grunnvarme - Store norske leksiko

Grunnvann kan tas ut gjennom borebrønner i fjell og løsmasser. Det bores anslagsvis 8 000 brønner årlig i Norge. I dag brukes cirka 40% av brønnene til vannforsyning, mens cirka 60% er energibrønner grunnvann: Marit M. Simonsen (SNL) godkjente et endringsforslag fra Jo Halvard Halleraker (NTNU) for rundt 1 måned siden grunnvann: Marit M. Simonsen (SNL) godkjente et endringsforslag fra Jo Halvard Halleraker (NTNU) for rundt 1 måned siden grunnvannskjemi: oppdatert av Ola Nordal (SNL) for rundt 1 måned side

drikkevann - Store norske leksiko

Grunnvann er vann som fyller og strømmer igjennom porer og sprekker i undergrunnen. De ulike mineralene i berg og løsmasser som vannet passerer løses i forskjellig hastighet opp over tid. Grunnvannets sammensetning kan følgelig variere betydelig, og avhenger foruten av mineralsammensetningen også av regnvannsammensetning, oppholdstid i løsmasser, bergarter og sprekkemineraler, samt. Det er noen viktige fordeler ved å bruke grunnvann fremfor overflatevann. Grunnvann har en stabil temperatur og kvalitet gjennom året, og er generelt bedre beskyttet enn overflatevann. Mindre områder må båndlegges enn ved beskyttelse av overflatevann, og grunnvann er ofte nær forbruker, spesielt når vannbehovet er begrenset. For eksempel hyttebrønner og gårdsbrønner

Grunnvann - Wikipedi

ferskvann - Store norske leksiko

Grunnvannsspeil er nivået for grunnvannet i berggrunn eller jordgrunn.Det kan være så dypt man må bore en brønn for å hente drikkevann.. Eksempler på endringer i grunnvannsnivået. Tørke vil føre til en senkning av grunnvannsspeilet, mens i regntider kan grunnvannsspeilet komme opp på bakkenivå.. Byggingen av Romeriksporten, jernbanetunnelen fra Oslo til Lillestrøm, er et eksempel. Vannets kretsløp i naturen, eller det hydrologiske kretsløpet, er vannets sirkulasjon mellom havene, atmosfæren og Jordens overflate.Vannet veksler mellom is, flytende vann og vanndamp, og er i stadig bevegelse, fra havene til luften ved fordampning, og tilbake til havene og landjorden som nedbør. Da må det borres ned i fjellene utenfor Cape Town, under det som kalles Table Mountain. Det kan gi massevis av drikkevann, opp mot 50 millioner liter om dagen. Men samtidig er det mange ukjente faktorer ved dette, og tapping av grunnvann kan ha store konsekvenser for plantelivet i villmarken rundt Cape Town, ifølge Scientific American

Vannportalen - Definisjon grunnvann

Grunn- og markvann - NV

Det er kome nye reglar om plikt til aktsemd, meldeplikt og konsesjonsplikt i vassressurslova kapittel 8 om grunnvatn Man klassifiserer mineraljorda i jordtyper etter hvilke prosesser som har gjort massen slik de har blitt. De mest viktige i Norge er morene, forvitringsjord, elveavsetninger, breelvavsetninger og marine avsetninger. I tillegg finnes andre, som rasmaterale. De tre førstnevnte er kjente prøvematerialer for regional geokjemisk kartlegging Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling Skjema og rapporteringer til Miljødirektoratet. Brattørkaia 15, 7010 Trondheim Grensesvingen 7, 0661 Osl Forord. 2 / 3 av jordas overflate er dekket med vann, men mengden vann på jorda står ikke i forhold til mengden vi kan benytte oss av: 97 % av vannet på jorda er havvann, 3 % er ferskvann. Av ferskvannet er ¾ lagret som is i pol-is og i isbreer. Ca. 1 / 3 av ferskvannet er grunnvann [1]. Trekker man også fra den mengden som er lagret i levende organismer, blir det relativt lite.

lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann. Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om tildeling av akvakulturtillatelse, herunder krav til søknad og kriterier for innvilgelse av søknad og gi nærmere bestemmelser om hvilke søknader som skal behandles av fylkeskommunene Olivin er et lysegrønt til brunlig, sprøtt og glassaktig mineral med kjemisk formel (Mg,Fe)2SiO4. Naturlig olivin er derfor alltid en blanding mellom mineralene forsteritt (Mg2SiO4) og fayalitt (Fe2SiO4). Smykkesteinsvarianten kalles peridot For utedelens vedkommende skiller vi vanligvis mellom luftvarmepumper (henter energi fra uteluften), bergvarmepumper (henter energi fra grunnfjell, forutsetter boring av brønn), jordvarmepumper (henter energi fra bakken/jorden), sjøvarmepumper (henter energi fra sjø/innsjø) og grunnvann-varmepumper (henter energi fra grunnvann, forutsetter boring av brønn og tilstrekkelig mengde grunnvann) Tusenårsmålene (Millennium Development Goals) er FNs oprift på hvordan man skal bekjempe fattigdom i verden. Tusenårsmålene har åtte felles mål, som FN skal få til innen 2015.Tusenårsmålene er et barn av Tusenårserklæringen som ble vedtatt på det store Tusenårstoppmøtet (Millennium Summit) i 2000.Tusenårsmålene er en oppsummering av mange toppmøter som fant sted i regi av. Forskere har funnet et 2,5 millioner kvadratkilometer stort søppelfelt av flytende plast i det sørlige Stillehavet

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 203 NVE har ansvaret for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. NVE er nasjonal faginstitusjon for hydrologi Grunnvann er vann i mettet sone under jordoverflaten, dvs. i den delen av grunnen hvor alle sprekker og porerom er helt fylt med vann.Grunnvannet utgjør 97-98 % av alt flytende ferskvann på jorden, resten er vann i innsjøer og elver.Grunnvannet har ofte en kvalitet som gjør det bedre egnet enn overflatevann som drikkevannskilde.Kraftig oppumping av grunnvann i kyststrøk kan føre til. Elbiler skaper engasjement. Noen mener at jo før de konkurrerer ut fossilbilene, jo bedre for klimaet. Andre mener at elbiler ikke gir noen som helst miljøgevinst, og at fordelene elbilister får derfor er dypt urettferdig

- Deler av Kina, India, USA og Midtøsten har basert seg på tapping av grunnvann som ikke er bærekraftig, sier Richard Connor, som har ledet arbeidet med den nye rapporten På figuren under under kan du følge vannet igjennom hele kretsløpet. Vannet som kommer ut av springen din hjemme er enten overflate vann eller grunnvann VolumVolumet av vann på jordkloden er ca. 1,4 milliarder kubikkilometer. Av dette er 35 millioner - 2,5 prosent - ferskvann.2. Is og snø70 prosent av disse ferskvannsressursene er is og permanent snø i fjellregioner, Arktis og Antarktis.3. GrunnvannRundt 30 prosent av ferskvannet i verden er lagret under jorden som grunnvann Kilde: snl.no - Kanskje må du gjenta dette både to og tre ganger før det løsner, forklarer Sagvik. - Ofte hjelper det bare å tilføre mer vaskemiddel, enten man bruker en spray eller en. australsk internasjonale dating-nettsteder beste vegetarianer dating luanda datingside dating ariane gjennomgang kort håret jenta dating søke dating nettsted profiler dating en atskilt gift mann alabama statlige lover om dating en mindre samme kjønn dating råd er dating skilsmisse utroska

Norsk Vann - Ofte stilte spørsmål om van

drikkevann - Store medisinske leksiko

Vanndamp, grunnvann, isbreer - til og med vannet som er i mennesker og dyr er regna med. Samler du dette sammen får du altså ei vannkule som er 138 mil i diameter - noe som tilsvarer avstanden. Tusenårsmålene er åtte konkrete mål knyttet til fattigdom som det internasjonale samfunnet er blitt enige om å nå i felleskap Arsenikk er et oksid av arsen. Det har formelen (As 2 O 3).Arsen har oksidasjonstrinn +3 i sambindinga. Andre navn på stoffet er arsen(III)oksid og arsentrioksid.Arsenikk er, som andre oksider en uorganisk sambinding.. Arsenikk er et hvitt, fast stoff. I grunnvann. Arsen finnes naturlig i bergarter og sedimenter som mineralet arsenolitt (kubisk As 2 O 3) og claudetitt () Guro Djupvik (SNL) godkjente et endringsforslag fra Ingrid Bugge Dystland (NTNU) på artikkelen Bernhard Varenius. 5 måneder siden Werner Werenskiold: oppdatert av Guro Djupvik (SNL) 5 måneder side

Vanning.no - Din profesjonelle samarbeidspartner. Vanning.no leverer vanningsanlegg og komplette løsninger for hage og grøntanlegg. Det være seg private hager, takterrasser, næringseiendommer, park, fotball, veianlegg, ridebaner, ridehaller, samt støvbindingsanlegg for papirmottak pukkverk osv En ravine er en dalgang med bratte sider, oftest V-formet, og skapt av rennende vann og kildesig - grunnvann som beveger seg gjennom løsmassene.. Ravinedaler er aktive, komplekse systemer der det til enhver tid pågår naturlige erosjonsprosesser; materiale fra jordoverflaten løsner, oppløses og forflyttes fra ett sted til et annet.De oppstår i områder med mye leire og silt eller i en.

Grunnvann - ressurs og problemmaker - Geo36

arsenikk - Store medisinske leksiko

Varmekjelder. Varmekjelder eller termer er vatn som kjem frå så store djupner at det vert varma opp av jordvarmen. I vulkanske område kan temperaturen i vatnet kome opp til kokepunktet, som i ein geysir. Mineralkilde. Ei mineralkjelde inneheld vatn med løyste salt frå dei bergartane det har passert, og vert ofte nytta som mineralvatn.Mange av desse kjeldene, til dømes i Aachen og Bad Ems. Leire er finkornet jord med en kornstørrelse på mindre enn 0,002 mm.Leire består av ulike fyllosilikatmineraler som består av silisium- og aluminiumoksider og hydroksider med varierende mengder med vann. Leire dannes vanligvis ved kjemisk forvitring av silikatbergarter, men enkelte dannes ved hydrotermal aktivitet. Leire skilles fra annet finkornet materiale ved liten kornstørrelse, flak. Olje og gass har gjort Saudi-Arabia til et av verdens rikeste land, og har finansiert velferden i det autoritære regimet. Kronprinsen fungerer som den egentlige lederen, og har reformert lovverket og økonomien de siste årene. Likevel er saudiaraberne svært tradisjonsbundne, og må etterleve islams bud gjennom sharialov Råstoffkilde for blant annet sand, grus og grunnvann. Historisk arkiv, både naturhistorisk og arkeologisk. Jordsmonn - som planter kan vokse i. I dagligtalen bruker vi ordet jord om noe som planter kan vokse i. For å presisere at det er i denne meningen vi bruker ordet jord, kan vi si jordsmonn. Å studere jordsmonn er en egen vitenskap Utslippene som fraktes med luften forurenser grunnvann, elver og innsjøer. Når luftforurensingen er høy, kan personer med hjerte- og karsykdommer og luftveislidelser oppleve negative effekter

Uttak av grunnvann Norges geologiske undersøkels

iflg SNL skrives det med K: hektopascal. colema44 2020-10-02 19:00:26. røros, Hectopascal er en enhet som brukes for å angi lufttrykk. Hvorfor skal det slettes?? røros 2020-10-02 18:56:26. SLETT hectopascal. Vis mer. Søk. Fant 9 synonym til yngste. Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato; minste: 1: 6: Hellere kan være dannet igjennom karstprosesser (se karst), men oftest er de dannet igjennom frostforvitring der grunnvann pipler ut langs svakhetssoner i berget, eller ved brenningers arbeid (sebrenningshule). Hellere har i stor grad vært brukt som boplasser og som læger under fangst og fiske

Samler kranglefantene rundt grillen. Bak den digre grillen til X5 finner du både en liten elektrisk motor og en diger sekssylindret bensinmotor

Hvaler kommune har sammen med kommunelegen vurdert klubbtilbudet som gis på onsdager for mellomtrinnet i forhold til å kunne ivareta et nødvendig smittevern Pigment- og bindemiddelholdige bestrykningsmidler som brukes til overflatebehandling av tre, mur, metaller og andre materialer for å beskytte, dekorere eller merke dem. (SNL) MP: Mikroplastpartikler: Plastpartikler med partikkelstørrelse < 1 mm: PSS: Porevann sediment saltvann: Vannvolum av porevann fra vertikale snitt i sedimentert materiale. Vann som er lagret i lengre tid i magasiner på og under jordoverflaten. For eksempel, snø, innsjøer og grunnvann. Avrenning: Vann som ikke fordamper men som renner vekk, både under og over bakken. Nedslagsfelt. Et nedslagsfelt er et tenkt område der all avrenning renner ned til ett punkt

Hydrologi - Om Store norske leksikon - meta

De analyserte rundt 800 genomer fra bakterier i grunnvann. (Se faktaboks.) Disse bakteriene har i stor grad vært ukjente for oss. Dette gir oss ny innsikt i en mystisk gren av livets tre, inkludert de minste livsformene på jorda Fossile rester etter planter og dyr (f.eks. torv og skjell) og utfelte salter fra grunnvann og sjøvann kan også danne avsetninger (sedimenter). Avsetnings typer Avsetnings- eller løsmassetyper varierer i form og innhold etter dannelsesmåte og -miljø Damp og maskiner ­forandret verden Den industrielle revolusjon endret samfunnet fullstendig. Med nye maskiner og mer effektiv energi kunne færre mennesker produsere mye mer. Det hele begynte med noen store oppfinnelser i England på 1760-tallet En mye brukt metode har vært å bore stadig dypere etter grunnvann, men her har naturen ofte slått tilbake i form av såkalt salinisering, det vil si saltutfelling. Arbeid på en rørledning i Hebei-provinsen, som er en del av verdens største vannavledningsprosjekt

Kontakt Adresse: Storgata 33 A, 0184 Oslo E-post: FN-sambandet@fn.no Telefon: Om FN-sambandet. Ansatte Personvernerklærin SNL Uds Geografi. Øystaten Kiribati består av 32 korallatoller fordelt på tre grupper pluss en større øy, spredt utover et enormt område i Stillehavet. Kiribati dekker et område både nord og sør for ekvator. I tillegg strekker landet seg både øst og vest for 180 graders meridianen (som. Førsteamanuensis / førstelektor til master i avansert klinisk sykepleie (allmennsykepleie) Søknadsfrist: 07.12.2020. Førsteamanuensis / førstelektor til master i avansert klinisk sykepleie (intensivsykepleie Nyheter om teknologi og norske teknologibedrifter. Vi dekker energi, maritim, bygg, industri, helse, elbiler, fly og samferdsel Geografiske data, eller geodata, kan være et bredt spekter av data der fellesnevneren er data som er koblet til et sted - det er stedfestet data med en geografisk posisjon, for eksempel med koordinater for breddegrad og lengdegrad. Virkelige objekter på bakken blir omgjort til forenklede dataobjekter eller som inntegnede polygoner, linjer eller punkt på analoge kart

- Om lag to milliarder mennesker og 40 prosent av jordbruksnæringen i verden er helt eller delvis avhengig av grunnvann, i følge FNs miljøprogram (UNEP). Dette vannet er fossilt, og har gjerne ligget i bakken og samlet seg i tusenvis av år, og brukes opp raskere enn det klarer å fylle seg opp igjen Feste Landskap / Arkitektu 1 af 13 Hydraulisk konduktivitet Definition af hydraulisk konduktivitet Den hydrauliske konduktivitet (K), også kaldet den hydrauliske ledningsevne, er ikke kun knyttet til det porøse medium, men også den strømmende væskes egenskaber Her skjer det kjemiske reaksjoner mellom grunnvann og mineralene i bergarten slik at læren om mineralene kan endres. - Frostforvitring: Frostforvitring skjer når vann flyter ned i bergrunnen og fryser. Da øker volumet, og det resulterer i et så stort trykk at berget kan sprekke. Sprengekraften skyldes at vann utvider seg med 9% når det fryser

Drikkevannsforskriften Norges geologiske undersøkels

28. oktober var Barn og unges kommunestyre, som består av to representanter fra alle 7. 8. 9. 10. trinn på alle skolene, samlet for første gang i.. - Det kan være at det finnes grunnvann der. Dette spørsmålet får vi svar på i mai. Da vil et europeisk radarinstrument tas i bruk. Dette kan se mellom fem og sju kilometer ned under overflaten. I neste omgang vil det også bli aktuelt med nye sonder som kan borre og grave ordentlig, sier astronomen Jordas funksjoner. Voksemedium for planter, deriblant kulturplanter; Filter og buffer som beskytter mot forurensning av grunnvann, næringskjeder, organismer og atmosfære; Leveområde for mange organismer, spesielt mikroorganismer; Byggegrunn for hus og anlegg, deriblant transportårer, rekreasjonsområder og avfallsdeponier; Råstoffkilde for blant annet sand, grus og grunnvann

Planer tilhørende skoler. Kvalitetsplan for et helhetlig utdanningsløp i Sandnes kommune; Kvalitetsplan for Sandnesskolen; Kompetanseutviklingsstrategi for tidlig innsats og kvalitet i tilpasset opplæring i Sandnesskole Vennligst vent. Utgitt av Fredriksstad Blad AS; Adresse: Stortorvet 3, 1601 Fredrikstad; Sjefredaktør: René Svendse Geotermisk energi er energi i form av varme, tilgjengelig i bergartene under jordens overflate. Denne energien kan i teorien utvinnes der det er tilstrekkelig temperatur, permeabilitet og vann. Disse tre forutsetningene er en sjeldenhet, men med ny teknologi kalt HDR systemer kan man ta i bruk flere områder Berlin er kjent for sin avslappede og uformelle atmosfære. Er du fan av billig øl, currywurst og fester som varer inn i de små nattetimer er Berlin byen for deg! Her er 10 ting du kanskje ikke visste om den tyske hovedstaden Geotermisk energi er varmeenergi under bakken, og man deler geotermisk energi i grunnvarme og høytemperatur geotermisk energi.. SINTEF beskriver geotermisk varme som en ren, stabil og utømmelig energikilde som er uavhengig vær og vind.. Bakgrunnen for beskrivelsene er det faktum at den geotermisk energien finnes over hele verden, og at den i praksis kun hindres av at vi mangler teknologi og.

 • Dear mrs.
 • Garbage truck.
 • Hæklet kay bojesen søpapegøje.
 • Seng med pult ikea.
 • Washington redskins tropp.
 • Tignanello 2014.
 • Hautkrebs hund ohr.
 • Få bort grannens katt.
 • Toyota rav4 technische daten 2006.
 • Beverly hills 90210 amazon prime.
 • Ob wahl freiburg kandidaten.
 • Milani foundation lightest shade.
 • C date e mail adresse.
 • Rehasport rommerskirchen.
 • Jotnene.
 • Pik kaufering.
 • Kronisk tett nese operasjon.
 • A quiet place monster.
 • Cliq remote.
 • Konsekvenser av dårlig integrering.
 • Aske som gjødsel.
 • Anne rosvold.
 • Blaulichtreport sachsen anhalt.
 • Tanzbar freiburg.
 • Wez bad oeynhausen angebote.
 • Nordnet excel.
 • Baumwall 3.
 • Wüstenrot villach.
 • Posterxxl leinwand aufhängen.
 • Chevrolet trax neupreis.
 • Printer scanner small.
 • Kurze gedichte goethe.
 • Midtbyen.
 • Bleien kryssord.
 • 13 dag jul norge.
 • Namsos storsenter.
 • Dji phantom 1 test.
 • Bestående kryssord.
 • Restaurant rådhusgata.
 • Toyota geneve 2018.
 • Drottningholms slott interiör.