Home

Ikke fakturerte driftsinntekter

Opptjente ikke fakturerte inntekter tilbakeføres: konto 3009: konto 1530: kr 1 000 (ekskl. mva) [EN: Accrued, uninvoiced operating income] Stikkord: avsatt inntekt, avsetning inntekter, konto 1530 opptjent, ikke fakturert driftsinntekt, intekter. Se flere. 1550 Kundefordringer på selskap i samme konsern Opptjente, ikke fakturerte inntekter. Merverdiavgift. I følge regnskapsloven § 4-1 nr. 2 skal inntekter resultatføres i den periode de er opptjent, dvs. når varen er levert eller tjenesten utført. I de tilfeller der varen/tjenesten er levert til kunden, men ikke fakturert i samme periode,. Konteringseksempel - opptjente, ikke-fakturerte inntekter Bruttotilsynet leier ut en kopimaskin til Bruttodirektoratet. Det er avtalt 1 000 kroner i leie per måned og at hele beløpet skal faktureres ved utløp av avtalen om tolv måneder. 31.05.x1 har kopimaskinen vært utleid i en måned, og Bruttotilsynet har opptjente leieinntekter for denne perioden selv om fakturaen ikke er sendt ut Årets anskaffelser og salg av ikke avskrivbare driftsmidler 2018 2019 Kundefordringer per 31.12.2019 2019 2018 Næringsoppgave 5 for foretak med begrenset regnskapsplikt og ikke-regnskapspliktige selskap med deltakerfastsetting for 2019 Pålydende kundefordringer og ikke fakturerte driftsinntekter Foretaksopplysninger Navn Forretningsadress Årets anskaffelser og salg av ikke avskrivbare driftsmidler 2017 2018 Kundefordringer per 31.12.2018 2018 2017 Næringsoppgave 2 for 2018 Pålydende kundefordringer og ikke fakturerte driftsinntekter Foretaksopplysninger Navn Forretningsadresse Postnummer og poststed Tilleggsopplysninger og spesifikasjoner Varelager Varer under tilvirknin

15 Kortsiktige fordringer - 1530 Opptjent, ikke fakturert

 1. Dette bokfører du med debet konto 1530 Opptjente, ikke fakturerte driftsinntekter og kredit konto 3090 periodiserte inntekter (denne kontoen står ikke i norsk kontoplan). Når du i senere periode har skrevet fakturaen, så skal den periodiserte inntekten tilbakeføres med debet 3090 og kredit 1530
 2. Driftsinntekter deles inn i prmære og sekundære driftsinntekter. Et hotell selger primært overnatting. Sekundøre inntekter vil her kunne være frokost, lunsj, middag, underholdning eller tilknyttede opplevelser. I resultaregnskapet skal driftsinntekter dekke alle driftskostnadene, samt gi et lite overskudd
 3. 1530 Opptjente, ikke fakturerte driftsinntekter . 1570 Andre kortsiktige fordringer . 1580 Avsetning tap på fordringer . 1590 Fri . 16 Opptjente off.tilskudd ol. 1670 Krav på offentlige tilskudd . 17 Forskuddsbetalt.
 4. Når du åpner RF-1030 velger du valget, Uten næringsoppgave: Mine sum driftsinntekter overstiger ikke kr. 50 000 og jeg oppfyller vilkårene. Sjekk gjerne vilkårene en gang til om du ønsker. Du skal tross alt ikke alltid ta alt du finner på internett for god fisk. Veiviser for driftsinntekter og driftskostnade
 5. Begrepet driftsinntekter må i utgangspunktet forstås på samme måte som i oppstillingsplanen i regnskapsloven § 6-1 første ledd, hvor driftsinntekter omfatter både salgsinntekt og annen driftsinntekt. Det er her snakk om regnskapsmessig periodiserte størrelser, ikke fakturerte inntekter
 6. Driftsinntekt, inntekt en bedrift erverver ved ordinær forretningsmessig virksomhet, som salgsinntekter, provisjonsinntekter og liknende. Etter regnskapsloven av 17. juli 1998 og tilsvarende bestemmelser i aksjeloven skal resultatregnskapet vise driftsinntekter, atskilt fra finansinntekter og ekstraordinære inntekter.

1530 Opptjente, ikke fakturerte driftsinntekter. 1570 Andre kortsiktige fordringer. 1580 Avsetning tap på fordringer. 1590 Fri. 16 Opptjente off.tilskudd ol. 1670 Krav på offentlige tilskudd. 17 Forskuddsbetalt kostnad, påløpt inntekt ol Hei . Jeg leverte ligningsoppgaven for mitt AS og gikk med et OK overskudd i 2018. En del av overskuddet lå under Kundefordringer og ikke fakturerte driftsinntekter (Disse ble senere betalt inn av kunde i 2019).. Jeg fikk opp et forslag til beregning av utsatt skatt hvor utestående fordringer ble lagt til grunn for å beregne utsatt skatt

Netto gevinst ved salg av driftsmidler skal inngå i driftsinntekter ved vurdering av beløpsgrensene for fravalg av revisjon for små aksjeselskaper Årets anskaffelser og salg av ikke avskrivbare driftsmidler 2015 2016 Kundefordringer per 31.12.2016 2016 2015 Næringsoppgave 2 for 2016 Pålydende kundefordringer og ikke fakturerte driftsinntekter Foretaksopplysninger Navn Forretningsadresse Postnummer og poststed Tilleggsopplysninger og spesifikasjoner Varelager Varer under tilvirknin 1530 Opptjente, ikke fakturerte driftsinntekter 1550 Kundefordringer på selskap i samme konsern 1560 Andre fordringer på selskap i samme konsern 1570 Andre kortsiktige fordringer 1580 Avsetning tap på fordringer 16 Merverdiavgift, opptjente off.tilskudd ol. 1600 Utgående merverdiavgift 1601 Utgående merverdiavgift høy sat

Opptjente, ikke fakturerte inntekter - Opptjente, ikke

Omfatter kortsiktige fordringer (tilgodehavender) på kunder, inklusive kunder i samme konsern, etter fradrag for forventet tap - pluss verdien av opptjente inntekter som ennå ikke er fakturert driftsinntekter. Vi har praktisert i alle år at fordringer på BOA virksomheten rapporteres under opptjente, ikke fakturerte driftsinntekter, og spesifiseres etter prosjektkategorier i note 18, hvilke også fremkomme Opptjente, ikke fakturerte driftsinntekter 1530 2045Avsatt utbytte 2800Avsatt utbytte Bygg, anlegg, maskiner under bygging - for salg 1131 Fast teknisk installasjon i bygninger (saldogruppe j) 1120. Næringskostnader uten fradragsrett/ egenkapitalkorreksjone En del av overskuddet lå under Kundefordringer og ikke fakturerte driftsinntekter (Disse ble senere betalt inn av kunde i 2019). Jeg fikk opp et forslag til beregning av utsatt skatt hvor utestående fordringer ble lagt til grunn for å beregne utsatt skatt Årets anskaffelser og salg av ikke avskrivbare driftsmidler 2014 2015 Kundefordringer per 31.12.2015 2015 2014 Næringsoppgave 2 for 2015 Pålydende kundefordringer og ikke fakturerte driftsinntekter Foretaksopplysninger Navn Forretningsadresse Postnummer og poststed Tilleggsopplysninger og spesifikasjoner Varelager Varer under tilvirknin

Opptjente, ikke fakturerte driftsinntekter 1530 2045 Avsatt utbytte 2800 Avsatt utbytte Bygg, anlegg, maskiner under bygging - for salg 1131 Fast teknisk installasjon i bygninger (saldogruppe j) 1120 RF-1175 Elektronisk utgave Produsert med FINALE Årsoppgjør av PwC Accounting Bergen AS Kjell Olsen 34 000 0 0 0 0 0 34 000 34 000 Dette fordi kontantsalg ikke skal medtas i beregningen av skattemessig nedskrivning av kundefordringer og ikke fakturerte driftsinntekter. Du kan se hvilke klientkontoer som inngår i et automatisk populert felt ved å holde markøren over et verdifelt og klikke på symbolet som vises. Velg Vis kontoer

DRIFTSINNTEKTER Tilleggstjenester Basistjenester Andre inntekter Periodiserte inntekter prosjekt Samkjøring og alternativ bestillerløsning Opptjent, ikke fakturerte inntekter Sum driftsinntekter NOTE 2 - LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE M.M (Beløp i 1 000 kroner) LØNNSKOSTNADER I-ønnskostnader Arbeidsgiveravgif 1530 Opptjente, ikke fakturerte driftsinntekter 1570 Andre kortsiktige fordringer 1580 Avsetning tap på fordringer 1590 Fri 16 Opptjente off.tilskudd ol. 1670 Krav på offentlige tilskudd 17 Forskuddsbetalt kostnad, påløpt inntekt ol. 1700 Forskuddsbetalt leie 1710 Forskuddsbetalt rente 1720 Fri 1730 Fr Driftsinntekter Medlemskontingent Startkontingent, skirenn o l Bonus, Gausdal Landhandleri Renter, bankinnskudd Inntekt Kostnader Driftsresultat Renter Årsmøtepapirer Opptjente, ikke fakturerte inntekter besto i 2017 av kr 24.000, for ikke fakturerte annonser. Disse ble fakturert i 2018, sammen med annonser for 2018. Derfor ble Fakturering er å sende ut et dokument, enten fysisk eller elektronisk, med betalingskrav for varer eller tjenester til en kunde. Fakturering skjer altså når noe selges. Er du for eksempel en grafisk designer og utfører designarbeid for en kunde, skal den kunden altså faktureres for arbeidet som er gjort

Salgsinntekter Driftsinntekter RES K (200 000) 1) Kan eventuelt spesifiseres som fordring på egen linje beskrevet som Utført, ikke fakturert produksjon, jfr NRS for prosjekter, punkt 3.2. Effekten av dette er at RES er kreditert med det samme beløp som de kostnader som er påløpt, slik at RES-effekten av prosjektet er 0 (Som under 1) Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 RF-1176B - Skatteetate

Behandling av transaksjonsbaserte inntekter (SRS 9) - DF

 1. Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 2 504 496 2 376 501 RE.1 Opptjente, ikke fakturerte inntekter 16 3 974 6 430 BII.3 Ikke inntektsført tilskudd og overføringer (nettobudsjetterte) 15 II 87 909 88 636 DIII.05 Mottatt forskuddsbetaling 16 77 676 64 315 DIII.0
 2. 2017-regnskapet: 01.01.2017 - Debet 3090 Tidsvgrensning salgsinntekter (Mva-kode 0) / Kredit 1530 Opptjente, ikke-fakturerte driftsinntekter Fakturaen i 2017 bokføres som vanlig på ordinær salgskonto med merverdiavgiftskode
 3. Et driftsmiddel er et formuesobjekt (fysisk eller immaterielt) som hovedsakelig er anskaffet til bruk i skattyters inntektsgivende aktivitet (i eller utenfor virksomhet). Formuesobjekt anskaffet for salg anses som omløpsmiddel (vare), og er derfor ikke driftsmiddel. Formuesobjekt anskaffet for salg kan senere tas i bruk som driftsmiddel, og må da omklassifiseres fra omløpsmiddel til.
 4. 1530 Opptjente, ikke fakturerte driftsinntekter 1570 Andre kortsiktige fordringer 1580 Avsetning tap på fordringer 1590 Fri 16 Opptjente off.tilskudd ol. 1670 Krav på offentlige tilskudd 17 Forskuddsbetalt kostnad, påløpt inntekt ol
 5. 1530 Opptjente ikke fakturerte driftsinntekter 22 000,00 22 000,00 Sum Kundefordringer 138 621,01 138 621,01 219 352,00 219 352,00 Andre fordringer 1720 Forskuddsbetalte kostnader 2 700,00 2 700,00 Sum Andre fordringer 2 700,00 2 700,00 0,00 0,00 Sum Fordringer 141 321,01 141 321,01 219 352,00 219 352,00 Investeringe
 6. Og dermed er det ikke noe krav om organisasjonsnummer i ditt tilfelle, faktura vil være fra ditt navn til oppdragsgiver. Det er uansett ikke dumt å ta ubetalingen som lønn - da det gjør at man ikke får noen skattemessige utfordringer osv. Du vil nemlig måtte skatte av det du eventuelt fakturerte for, i alle fall om beløpet er over 10 000 kr

0410 Pålydende kundefordringer og ikke fakturerte driftsinntekter 10 000 151 746 2013 Konstaterte tap på kundefordringer 2014 Kundefordringer per 31.12.2014 0420 16 735 + 46 683 + x 4 x = ÷ 0 2013 Kredittsalg 2014 0430 Skattemessig verdi kundefordringer (post 0410 ÷ post 0420) = 10 000 = 151 74 Burde ikke hentet tall fra og ikke som er fratrukket forventet skatt Ringte skatteetaten og fikk beskjed om at det næringsoppgave raporteres inn samme beløp på konto som for å utligne skal sende inn Næringsoppgave 2 sammen. des Næringsoppgave 2 for Pålydende kundefordringer og ikke fakturerte driftsinntekter. Foretaksopplysninger Tips Regnskapslovens § 3-4 krever at årsregnskap og årsberetning skal være på norsk, med mindre departementet ved forskrift eller enkeltvedtak bestemmer noe annet. Ved behov for engelsk (eller annet språk) vil dette derfor normalt måtte utarbeides som tilleggsdokument til de norske originaldokumentene Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 108 583 446 96 538 324 Inntekt fra tilskudd og overføringer 1 1 240 790 444 266 Inntekt fra Opptjente, ikke fakturerte inntekter Avsatte feriepenger Andre fordringer Mottatt forskuddsbetaling Bankinnskudd,.

Driftsinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet Innbetalinger fra gebyrer 19 079 33 609 Opptjente, ikke fakturerte inntekter 16 142 350 0 Sum fordringer 2 527 615 486 212 III Kasse og bank Bankinnskudd 17 0 Andre kontanter og kontantekvivalenter 17 21 00 Omsetning er alle samlede inntekter til en virksomhet innenfor en gitt periode.. Omsetningen består av alle inntektene som virksomheten har hatt i løpet av en periodiserttidsramme. Som regel innebærer dette inntjening fra fakturerte varer og tjenester, kontantsalg og andre inntekter

Driftsinntekter # Inntekt fra bevilgninger. 1. 1 681 657. 1 658 740 4 794 663 Tilskudd og overføringer fra andre. 1. 422 437. 416 313 1 295 926 Gevinst/(tap) ved salg av eiendom, anlegg og maskiner. 1. 3 . 0 - Salgs- og leieinntekter. 1. 147 019. 95 211 353 074 Andre driftsinntekter. 1. 34 502. 46 372 185 072 Sum driftsinntekter. 2 285 617. 2. DRIFTSINNTEKTER Medlemkontingent 735 000 723 200 700 000 Kurs, fakturerte honorarer 420 000 120 983 80 000 Forelesere, kursledere - lønn 580 000 672 500 485 000 Forelesere, kursleder - ikke oppgavepliktig utlegg 105 462 54 911 0 Konsulenttjenester - fakturerte honorarer 0 135 000 Opptjente ikke fakturerte driftsinntekter Bokførte ikke Råløpte driftskostnader . per 31.12. 006 re en nven utøretan Frivillig avgang Demogratlske torutsetnnger mellom norske statsobligasjoner og norske toretaksobligasjoner handel i slutten av desember. En økning a

1530 Opptjente, ikke fakturerte driftsinntekter 14 176,00 -14 176,00 0,00 SUM Fordringer 14 176,00 -14 176,00 0,00 Bankinnskudd, kontanter o.l. 1920 Bankkonto 5346.20.04725 89 574,14 16 348,16 105 922,30 1921 Em Minnefond 5081.07.14791 14 568,01 80,12 14 648,1 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger S1 Inntekt fra tilskudd og overføringer Salgs- og leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Opptjente, ikke fakturerte inntekter Kasse og bank Sum omløpsmidler Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig skattetrekk Skyldige offentlige avgifte 5 913 5 869 Driftsinntekter 23 894 489 109 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 1 185 106 (55) Justert driftsresultat 531 (25) (21) Driftsresultat (EBIT) 415 (13) (7) Netto men de positive effektene ble i stor grad motvirket av økte opptjente ikke fakturerte inntekter DRIFTSINNTEKTER Driftsinntekter, avgiftspliktige 7 890 643 6 338 999 Driftsinntekter, avgiftsfrie 6 744 459 7 573 865 Sum driftsinntekter 14 635 102 13 912 864 Opptjente ikke fakturerte inntekter 562 664 346 752 Andre kortsiktige fordringer 89 333 13 314 Sum omløpsmidler 859 514 520 16

Varetelling - Matrix Hjel

Påløpt, ikke fakturerte inntekt aktive prosjekter Stiftelser/selskaper i NTNUs randsone Forskuddsfakturert inntekt aktive prosjekter Netto prosjektfordring/(-gjeld) Sum driftsinntekter Lønninger Feriepenger Arbeidsgiveravgift Sykepenger og andre refusjoner Andre ytelser Sum lønnskostnader F&U Rettigheter mv 0. 0. Virksomhetsregnskap for nettobudsjetterte virksomheter i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS) 8/31/2017 8/31/2016 12/31/2016. 1. 1. 1.

Driftsinntekter - Finansleksikone

IFRS) 2059 Annen egenkapital Felleseid andelskapital 2080 Udekket tap 2160 Uopptjent inntekt 2180 Avsetninger for forpliktelser 2200 Konvertible lån 2210 Obligasjonslån 2250 Gjeld til ansatte og personlige eiere 2260 Gjeld til selskap i samme konsern 2280 Stille interessentinnskudd og ansvarlig lånekapital 2290 Annen langsiktig gjeld 9500 Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD 2310. For dem som ikke satt klistret foran skjermen i sommer, hadde Kahoot! fakturerte inntekter på 9,6 millioner dollar i andre kvartal, mot 2,3 millioner i samme periode i fjor. Det gir en omsetningsvekst på hele 317 prosent, mens veksten var på 49 prosent hvis man sammenligner med første kvartal Opptjente ikke fakturerte inntekter : 767,4 : 437,8 : 962,7 : Forskudd fra kunder -585,9 -602,9 -493,4 *) Prosjekter i produksjon, som ikke er overlevert kunde. **) Forventet tap på disse prosjektene er resultatført 0410 Pålydende kundefordringer og ikke fakturerte driftsinntekter 1 941 204 3 069 490 2014 Konstaterte tap på kundefordringer 2015 Kundefordringer per 31.12.2015 0420 + + x 4 x 1 941 204 = ÷ 0 2014 Kredittsalg 2015 0430 Skattemessig verdi kundefordringer (post 0410 ÷ post 0420) = 1 941 204 = 3 069 49 Driftsinntekter i 2012 var totalt kr 17 567 534,-. Dette er kr 512 534,- høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak innbetaling av fakturerte vinduer og balkongdører. Andre inntekter består i hovedsak av leieinntekter fra utleielokalet og parkering. Kostnader Driftskostnadene i 2012 var totalt kr 16 428 647,-. Dette er kr 2 257 647,- høyer

Logistikk- og transportbransjen er en forutsetning for nesten all annen økonomisk aktivitet. Bransjen har ansvar for planlegging av transporten, lagring underveis, transport, fortolling og dokumenthåndtering. Det kan være innenlands eller global frakt av gods og pakker. Det kan være til sjøs, i luften og på land med tog eller bil 1633. 0 0. 5309 29. 5700. 0 0. 0. 0. 8/31/2017 12/31/2016. 0. Virksomhetsregnskap for bruttobudsjetterte virksomheter i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS Bemanningsbyråene i Norge fakturerte til sammen 38,2 millioner vikartimer i 2010, Selskapets driftsinntekter er tilbake på 2007-nivå. men vi har heldigvis ikke merket noen skepsis fra våre kunder, sier Sennerud Andre driftsinntekter 1 19 885 26 922 54 396 Sum driftsinntekter 656 175 573 503 922 119 Regnskapstall pr. 31.08.2009 er derfor ikke direkte sammenlignbare med tidligere perioder. UNIVERSITETET I STAVANGER ikke fakturerte inntekter 18 4 654 2 309 BII.3 Sum fordringer 42 209 43 46

DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingent 750 000 793 930 800 000 Kurs, seminar og ikke oppgavepliktig utlegg 47 000 56 849 80 000 Konsulenttjenester - fakturerte honorarer 0 0 150 000 Kontorhold 403 000 386 145 497 000 Administrasjon, kontorhold, regnskap, revisjon. Driftsinntekter inntektsføres etter prinsippet om motsatt sammenstilling. Opptjente, ikke fakturerte inntekter 16 135 1 887 Ansatte - lønnslån 14 252 132 Andre fordringer 14 20 767 6 103 Sum fordringer 166 768 55 897 Bankinnskudd, kontanter og lignende. Kundefordringer kundefordringer unreconciled Leverandørgjeld leverandørgjeld unreconciled Visning visning none Inntekt inntekt none Kostnad kostnad none Avgift avgift none Kontanter Kontanter balance Eiendeler eiendeler balance Egenkapital egenkapital balance Gjeld gjeld balance 0 Kontoplan view 999 view Balanse 998 view Resultat 1 view. Tilskudd og driftsinntekter: I alt fakturerte Gambit 378 timer i perioden de var engasjert. Men investorene sto ikke i kø utenfor kontoret til daglig leder Svend Erik Haavik. En av dem som fikk Dale-planene presentert, var administrerende direktør Kjetil Borgersen i Øgreid Eiendom

- føres ikke i skattemeldingen Kun for jordbruk 0332 Andel av post 0330 som er opptjente ikke fakturerte kundefordringer - overføres til post 1530 Andre driftsinntekter Forsikringspremie Garanti- og servicekostnad Sum driftsinntekt Lisens, patentkostnad royalty o.l Sum driftsinntekter Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Andre fordringer ikke fakturerte inntekter III Kasse og bank 4, 5 Andre kontanter og kontantekvivalenter Sum kasse og bank Inntekt fra bevilgninger Disponeringer Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter IV Avregning med statskassen Gebyrer og lisenser Lønn og sosiale kostnader.

Norsk Standard Kontoplan - Eholdin

Konsernet er ikke eksponert for finansiell prisrisiko av betydning. Risikostyringen i konsernet skal gjennom synliggjøring og bevisst styring av både finansielle og operasjonelle risikofaktorer støtte opp under verdiskapingen i konsernet og sikre en fortsatt solid finansiell plattform Konsernet er ikke eksponert for finansiell prisrisiko av betydning. Renteendringer kan imidlertid påvirke kundenes investeringsvilje og derav indirekte påvirke konsernets driftsinntekter og kontantstrøm. Per 31. desember 2013 er konsernet primært eksponert for renterisiko i forhold til overskuddslikviditet

Selvangivelse uten næringsoppgave JIThomasse

For én av disse kontraktene er det ikke Statens vegvesen som er oppdragsgiver. **) I Veidekkes totale ordrereserve inkluderes kun 18 måneders ordrereserve innen Veivedlikehold og Asfalt. ***) Gjenværende omsetning på taontrakter i denne tabellen inngår også i tabellen over for hele konsernet Konsernets driftsinntekter og kontantstrøm fra operasjonell virksomhet er i begrenset grad påvirket av renteendringer. Renteendringer kan imidlertid påvirke kundenes investeringsvilje og derav indirekte påvirke konsernets driftsinntekter og kontantstrøm. Per 31. desember 2012 er konsernet primært eksponert for renterisiko i forhold ti Sum ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver mv 150* 158* Fordring på datterselskap m.v* SUM DRIFTSINNTEKTER code formaal * This sheet is manipulated by the 'Options...' dialog and should not be changed by hand Statlige etater Kommunale og fylkeskommunale etate Jeg har hatt båt til reparasjon hos Sjøsenteret Killingen på grunn av et gir som fusket. Da jeg hentet båten fusket giret på nøyaktig samme vis som før reparasjonen. I tillegg hadde de skadet båten slik at den tok inn vann. Fakturerte timer var for arbeidet de påsto å ha utført var omtrent det dobbelte av hva andre tar for samme jobben

- Opptjent, ikke fakturerte inntekter som er inkludert i kundefordringene -sannsynlig at vil føre til driftsinntekter, og - det er mulig å måle på en pålitelig måte. Kontraktsinntekter Inkluderer:-utgifter som er direkte knyttet til den angitte kontrakten Andre driftsinntekter var imidlertid noe ned til 15,9 millioner kroner, Opptjente, ikke-fakturerte inntekter utgjorde ved årsskiftet 25,2 millioner kroner. Eiendelene i selskapet økte gjennom fjoråret fra 102 millioner kroner til 138 millioner,.

Salg av driftsmidler og beløpsgrensen for fravalg av revisjo

Post 1530 Opptjente, ikke fakturerte driftsinntekter Her føres opptjente, ikke fakturerte driftsinntekter som hentes fra post 0332 (etter fradrag for eventuell nedskrivning). Post 1599 Andre fordringer Her føres bl. a. merverdiavgift til gode Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 79 294 750 76 263 000 Opptjente, ikke fakturerte inntekter 18 6 287 50 000 Bankinnskudd 19 18 929 734 20 525 061 ikke er benyttet på balansedagen er klassifisert som forpliktelse og ført opp i avsnitt D IV Avregning me Vi liker ikke reklame heller, men alternativene er ikke mange. Vær snill å vurder å slå av annonseblokkering, eller å abonnere på en reklamefri utgave av nettstedet. Abonner Skjul. Host1.no - Webhotell fra 29,-, virtuell server fra 249,-. 15% rabatt med rabattkode nFF Regnskapet for 2017 viser sum driftsinntekter på kr 2.842.146, hvor inntekter fra konferanse utgjør kr 2.354.975,- pluss kr 75.251,- forskuddsbetalt ved slutten av 2016. Avsetningen til opptjente og ikke fakturerte inntekter ble ikke foretatt. Sum driftsutgifter i 2017 utgjør kr 2.343.277,- mot kr 577.379,- året før. Driftsutgifter so ikke hatt kostnader til ansatte. Virksomheten i Storbritannia ble finansi Førstvoterende konstaterte at Raise ikke hadde hatt driftsinntekter i årene 2005 Haglund fakturerte Peterson AS for dette. I kjølvannet av finanskrisen fikk Peterson.

driftsinntekt - Store norske leksiko

Regnskapet for 2018 viser sum driftsinntekter på kr 999 755, mot budsjetterte inntekter på kr 349 100. Avsetningen til opptjente og ikke fakturerte inntekter ble ikke foretatt iht samtale med kassereren. Sum driftsutgifter hittil i år utgjør kr 1 141 819, mot budsjetterte kr 358 620 Driftsinntekter Inntekt fra bevil nin er Tilskuddo overførin er fra andre statli Gevinst ved sal av eiendom anle o e forvaltnin maskiner sor aner Note 15 10 10 10 11 12 30.04.2008 30.04.2007 31.12.2007 3 053 824 479 498 5 995 105 471 563 743 4 208 531 2 391 206 1 240 956 538 729 4 170 891 37 640 1 062 2 243 -1 181 36 459 -33 493 -33 493 2 96 Andre driftsinntekter -37 Inntekter pr. oktober består av fakturerte inntekter for 1, 2 og 3 kvartal samt estimerte inntekter for oktober. tidligere enn budsjettert, tre nye ikke-budsjetterte stillinger (ref. styrevedtak april 2016), t Note 18 Opptjente, ikke fakturerte inntekter/Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter Andre påløpte kostnader: Energi Investeringer bygg/anlegg Sum driftsinntekter Lønninger Feriepenger Arbeidsgiveravgift Sykepenger og andre refusjoner Andre ytelser Sum lønnskostnader F&U Rettigheter mv

Driftsinntekter inntektsføres etter prinsippet om motsatt sammenstilling. Opptjente, ikke fakturerte inntekter 25 16 135 Ansatte - lønnslån 14 442 252 Andre fordringer 14 10 788 20 767 Sum fordringer 111 278 166 768 Bankinnskudd, kontanter og lignend Driftsinntekter 4 032 4 395 Leieinntekter 47 020 41 000 768 522 754 162 Prosjektinntekter 1 434 784 1 095 658 770 15 540 Salgsinntekt innbytteboliger 0 0 1 764 409 1 508 544 Opptjente, ikke fakturerte inntekter 3 049 212 2 319 844 79 539 22 520 Kundefordringer 77 146 36 09 Driftsinntekter 3002 Inntekter tekstbank 3004 Inntekter Billetter / Butikk 3010 Kurs og konferanser 3012 Redaksjonell bistand 3090 Opptjente ikke fakturerte 5297 Motkonto trekkpliktig natural 5420 ADM 5801 Motkonto ref sykepenger 4500 Scenefolk 7410 Kontigenter, ikke fradrag Prosjekt titte

Norsk kontoplan - Bokförin

Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Note 2 Lønn og sosiale kostnader Note 3 Andre driftskostnader Note 4 Immaterielle eiendeler Note 5 Varige driftsmidler Note 18 Opptjente, ikke fakturerte inntekter / Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter Note 19 Bankinnskudd, kontanter og lignende Note 20 Annen kortsiktig gjeld Anskaffelseskos Resultatregnskap Sanderstølen 60n Leiligheter AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2018 2017 Fakturerte felleskostnader 1 2 895 827 2 953 388 Annen driftskostnad 2, 7 2 338 243 2 937 929 Driftsresultat 557 584 15 459 Finansinntekter og finanskostnade I de tilfeller der det er forventet at oppdragsgiver vil kreve resultatet overført til oppfølgende prosjekter, vil ikke løpende avregning finne sted. Prosjektene har en gjennomsnittlig varighet på tre år. Innbetalte forskudd fra oppdragsgivere reflekterer fakturerte inntekter som ennå ikke er opptjent i prosjektene Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 302 262 309 427 297 462 4 800 Opptjente, ikke fakturerte inntekter 14 3 797 5 445 Andre fordringer 15 1 367 3 357. Sum fordringer. 29 023 32 300. Ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og overføringer (nettobudsjetterte). avlegges skal ikke påvirke estimatet på balansedagen (hendelse uten regnskapsmessig konsekvens) •Estimatendringer skal virkningen som hovedregel resultatføres i den perioden estimatet endres •Forsiktighetsprinsippet innebærer at man tar hensyn til urealisert tap, og ikke inntektsføring av urealisert vinnin

Opptjente, ikke fakturerte inntekter Sum fordringer Kasse og bank Bankinnskudd Andre kontantekvivalenter Sum kasse og bank Sum omløpsmidler Sum eiendeler Note *) 13 14 16 17 17 Norsk Utenrikspolitisk Institutt 25 31.12.2014 1 704 010 1 704 010 761 796 2 769 417 3 531 213 5 235 223 4 137 288 888 4 426 632 31 841 403 6 735 31 848 138 36 274 77 Totale driftsinntekter ble på NOK 2 824,2 millioner i 2016, mot NOK 2 820,8 millioner i 2015. Av dette opptjente ikke fakturerte inntekter. Av registrerte fordringer utgjør fordringer på andre bompengeselskaper i forbindelse med passeringer Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Note 16 Opptjente, ikke fakturerte inntekter/Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter nye oppgavene med iverksetting og oppfølging av strategi, portefølje- og arkitekturstyring ikke er avklart I de tilfeller der fakturert og innbetalt fra kunder overstiger opptjente driftsinntekter blir dette presentert som forskudd fra kunder. 2015: Opptjent, ikke fakturerte inntekter, inkludert i kundefordringer-Andel utestående fordringer holdt tilbake ihht betingelser i kontrakt-Forskuddfakturerert produksjon-Note 16: Skatt i samme konsern Vi syntes ikke at den måten dette ble arrangert på var optimal. Konto Driftsinntekter 3000 Salg av bøker/blader (avg. fri) 25.782,25 62.268,75 -36.486,50 3001 Salg div. DVD, 1530 Opptjente ikke fakturerte inntekter 0 28.467,94 28.467,94 Bankinnskudd,.

Løst: Skatt for AS - Visma Communit

Driftsinntekter og driftskostnader Salær- og provisjonsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad 5, 12, 2, 11 13 12 Opptjente ikke fakturerte inntekter I Beh.saker i arbeid Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter 0.1. Sum omløpsmidler Sum eiendeler Sergel Norge AS Balanse Sergel Norge A Dart-Vidar: Jeg skal i gang med å fylle ut næringsoppgaven for min lille virksomhet, men sliter med å finne frem blant alle skjemaer og starthjelper som ligger på Altinn.Jeg hadde 12 jobber(6 fakturaer) i fjor, og fakturerte 22.000,- totalt, mens jeg hadde innkjøp til foretaket mitt pålydende det samme beløpet(17000,- uten mva) ikke bokført per august periode, «Avvikene» er ikke en prognose og kun ment for å vise de faktiske fakturerte kostnader hittil i år mot Netto driftsinntekter fra husleie Referanse til tabell 1 Husleieinntekt for bygg som eies av SEKF har blitt fakturert med MNOK 313,2

Næringsoppgave 2 for 2016 - SS

Olav Thon Gruppen er en samlebetegnelse for alle virksomheter og selskaper hvor Olav Thon direkte, eller indirekte har minst 50 % eierandel Årsrapport 2015. Regnskap. Resultatregnska Keith er således altså å regne som kvadruppelarbeidende.I tillegg til kontanter for lønn og fakturerte konsulenttjenester, har de tre selvsagt også tegningsretter på å kjøpe ytterligere aksjer i både Opticom, datterselskapet TFE og i Fast.Alt før det blir aktuelt for dem å innløse noen av disse rettene i aksjer, eier Gudesen, Fussell og Keith til sammen 47 prosent av Opticom

 • Trenger man pass til kreta.
 • How to update apps on samsung smart tv.
 • Flow beregning rør.
 • Olav thon stiftelsen søknadsskjema.
 • Recette sablé a la confiture samira.
 • Anbefalte bøker for kvinner.
 • Traktorskuffe til salgs.
 • Kjøpe momsfritt.
 • Viktig eksportprodukt i kambodsja.
 • Flanders red ale.
 • Erdbeben cancun.
 • Kronisk rhinitt behandling.
 • Impingement skulder operasjon.
 • Handzeichen dreieck bedeutung.
 • Nasa sls vs falcon heavy.
 • Chihiro og heksene norsk tale download.
 • Schnitzelhaus saarlouis facebook.
 • Flüsse in brandenburg.
 • Ssangyong rodius 2004.
 • Jotnene.
 • Css image cover screen.
 • A eller b menneske.
 • Koga 2018 modellen.
 • Kameralinse iphone 7.
 • Teenage mutant ninja turtles 2003.
 • Vippeseng beslag.
 • Ekorn i huset.
 • Metalldetektor biltema.
 • Cliq remote.
 • En bærekraftig ressurspolitikk.
 • Reebok tights black.
 • Vin utan tillsatser systembolaget.
 • Fahrtwind samerberg.
 • Iss oslo lufthavn.
 • Airsoft mosin.
 • Gag hyaluronic acid.
 • Kvalitetskontrast.
 • Beethoven sonate nr 14.
 • Symptome ankreuzen.
 • Samsung backup.
 • Lingen innenstadt öffnungszeiten.