Home

Støy fra nabo

Støy fra naboen reguleres etter nokså diffuse regler. Likevel er det gjort noen grensesettinger. Lovverket er ganske uklart når det gjelder nabostøy på hverdager. På søndager er reglene klarere. Bruker du en bensindrevet gressklipper på søndag bryter du norsk lov, har politiet tidligere uttalt En nabo i et leilighetskompleks klaget på støy fra leiligheten over hvor det bodde en familie på ni. Retten uttalte at støyen ikke overgikk tålegrensen og at slik nabostøy må påregnes når man bor under en slik større familie. Naboen tapte saken og måtte betale kr 175.000 i saksomkostninger. Støy fra varmepumpe overskred ikke.

Støy fra naboen kan ofte føre til konflikter. I disse tilfellene er det mange som er usikre på om man kan si ifra og hvilke krav man kan stille til naboen. Slike forhold reguleres av granneloven (naboloven) Hvor går egentlig grensen for hvor mye støy du må tåle fra naboen, og hva gjør du når grensen overskrides? Alt med måte. Når du flytter inn i et boligselskap må du regne med noe støy

Reglene om støy fra naboen - Smarte Penge

Et nabovarsel vil imidlertid innebære at andre naboer har anledning til å innrette seg etter arrangementet som skal avholdes. Dersom festen deretter blir gjennomført på en alminnelig måte, vil det normalt sett være svært vanskelig å komme med innsigelser om uforholdsmessig støy Mange er plaget av støy i boligen sin, enten det er fra naboer (se eget faktaark om nabostøy) eller ytre støykilder som veitrafikk, annen samferdsel, eller industri og næringsvirksomhet. For å vite hvor man skal henvende seg når det oppstår støyproblemer, er det behov for å vite hvordan lydforhold i boliger er regulert Støy fra naboen kan være ganske så irriterende, enten vi snakker om tramping fra naboens barn eller at musikksmaken krasjer totalt. Men om du er villig til å undersøke nøye, og eventuelt legge i litt tid og penger, kan støy fra en annen leilighet reduseres betraktelig Sort sett er det tre typer støyklager som gjelder næringsbygg: Det er støy fra butikker, da gjerne på grunn av kjøleanlegg, støy fra lastebiler under varelevering og støy fra utsteder. Der blir det gjerne mye skrik og skrål i tillegg til høy musikk, forteller Pål Jensen i Norsk forening mot støy

Tiltak mot støy fra vei bekostes av veiholder, respektive stat, fylkeskommune og kommune for henholdsvis riksvei, fylkesvei og kommunal vei. I situasjoner der flere eiere går sammen om gjennomføring av tiltak, må det med utgangspunkt i den bebyggelsen som utsettes for overskridelse av grenseverdien beregnes hvor stor andel av støybelastningen de enkeltes anlegg står for Del ut i postkassene til naboen! Til naboene. Fest i Naboveien 3. Den 17. juli skal vi feire Karis 50. årsdag. Det vil skje i hagen vår. I den forbindelse kan det bli noe mer støy enn vanlig. Vi håper på forståelse for dette. Si gjerne fra hvis det blir for mye støy. Hilsen Ola og Kari Tlf: 12 34 56 7

Støy fra naboer Støygrenser. Lydisolering mellom boenheter/brukerområder i samme bygning er regulert gjennom teknisk forskrift til plan- og bygningsloven og tilhørende standard NS 8175, klasse C Du kan ikke bo i et tettbygd strøk og regne med at alt forblir slik det alltid har vært. Lyd fra nyinstallert varmepumpe hos naboen er noe du må regne med, slår en dom fra Borgarting lagmannsrett fast Dette kan du klage på hos naboen...og dette må du tåle. IKKE GREIT: Har du veranda over andre, er det ikke greit å riste teppene ut over rekkverket. Det er også andre ting du må være. Ingen kan kreve at naboen tar opp lån for å utbedre støy til naboen under. Regelverket mht. Utbedring av bolig på grunn av diagnoser gjelder tilrettelegging til universell utforming der rullestol og hjelpemidler er nødvendig for at et menneske skal kunne bli boende og kunne fungere i egen bolig Støy fra sprengninger. Støy fra sprengninger er unntatt fra bestemmelsene i § 30-7. Sprengninger skal bare skje i tidsrommet mandag til fredag kl. 0700-1600. Naboer skal være varslet om når sprengninger skal finne sted. Del paragra

Så mye nabostøy må du tåle - Tønsbergadvokaten

 1. Vi får stadig henvendelser fra boligeiere som klager over ting naboen driver med som oppleves irriterende. Det kan dreie seg om alt fra støy som følge av trampolinebruk, en hane som galer hver morgen eller sterk og ubehagelig lukt fra naboeiendommen
 2. Bråk fra nabo - hva gjør du? Mange som bor sammen i et borettslag eller et sameie opplever støy. Hvor går grensen for hva man må akseptere? Når du flytter inn i et sameie eller et borettslag må man akseptere lyder fra de man bor sammen med. Derimot trenger man ikke å finne seg i uakseptabelt bråk og støy
 3. Erstatning for støy fra naboen. Publisert: 08.05.2020. Emneord: Erstatning, Naboer, Nabokrangel, Personskader, Støy. Vi bor i villaområde hvor i natt en nabo (vet ikke hvilket hus) hadde urimelig høy musikk . Vi og barna våknet kl 0600 av støy søndag morgen

Nabotvister som følge av støy fra naboeiendommen et ikke et uvanlig problem her til lands. Mange opplever for eksempel gjentatt festing til langt på natt eller at naboen konsekvent kjører gressklipperen på kveldstid. Hvor går grensen for hvor mye støy du skal tåle fra naboen, og hvilke rettigheter har du dersom denne grensen overskrides - Naboen må for eksempel kunne pusse opp, så det er greit med for eksempel støy fra sag eller bor på dagtid. På samme måte må naboen kunne klippe gresset på ettermiddagen, sier Pihl. Han tror at flere hører byggestøy på dagtid når flere har har hjemmekontor Naboer må finne seg i en del støy, men tålegrensen mellom naboer er passert når naboen har påført en skade eller ulempe som er urimelig eller unødvendig. Dette kan for eksempel være materielle skader på eiendommen, eller negative og uønskede forhold som støy eller røyk Her er oppdatert t-1442 som har regelverk for støy fra bygg og anleggsvikrsomhet, legg spesielt merke til tabell 6 på side 17, som anngir INNENDØRS støykrav (haakon2012 sitt innlegg er til god hjelp, men kravet han sikter til er utendørskravet, ikke det mest relevante for din situasjon med arbied i samme bygg

Støy fra naboen kan begrenses ved hjelp av naboloven

Så mye sommerstøy må du tåle fra naboen - NRK Norge

10 STØYPROBLEMER; 1. TRAFIKKSTØY: Bor du tett på en trafikkert vei, vil du høre biler konstant. Det samme med toget ved en jernbane. 2. YTTERTAK: Støyen kan komme gjennom takgjennomføringer. 3. YTTERDØR: Det største støyproblemet ved en ytterdør er som regel ikke selve døren, men utetthetene rundt. Hvis døren ikke lukkes tett, kan den slå, og støy finner veien gjennom alle sprekker Kravene til isolasjon, støy fra tekniske installasjoner osv. finnes i Norsk Standard NS 8175. Byggteknisk forskrift omhandler også støy i bygninger: Den sier bl.a.: «§ 13-9. Støy fra bygningstekniske installasjoner og utendørs lydkilder (1) Bygningstekniske installasjoner skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at det sikres tilfredsstillende lydforhold i byggverk og brukerområde. Jo enklere det er for din nabo å gjøre noe med problemet, jo mer taler for at han burde gjøre det. Dette kan for eksempel være at en nabo bør forsøke å vente med støyende oppussing til dagen etter dersom det er sent på kvelden, eller han bør flytte trampolinen til en annen del av hagen dersom støy fra barn er plagsomt rett ved din spiseplass på terrassen Advokaten svarer: Slik takler du støy fra naboene - Man er ikke fritatt fra reglene om støy selv om man henger opp et nabovarsel. BRÅK: Naboens festing, musikkspilling eller gressklipping kan være plagsomt for noen hver

Støy fra byggearbeider hos naboen - Hva er lovlig støynivå når det bygges på naboeiendommen. Det er støyforskriften i Oslo som regulerer det lovlige tillatte nivået av støy. Er støyen over et visst nivå eller varighet er arbeidene særskilt søknadspliktig Bråket er også unødvendig dersom naboen kan begrense det med enkle og rimelige tiltak, ved for eksempel ved å sette opp en støyskjerm eller reparere en ødelagt varmepumpe som har begynt å bråke. Fest og trampoliner. I et rolig nabolag vil toleransegrensen for gjentatt festing være lavere enn for eksempel barnelek og støy fra trampoline Generelt ber vi naboer som har en «støyende nabo» om å ringe vekterselskapet, som da vil komme å ta en kort prat med vedkommende. Vekterselskapet skriver alltid en rapport som kommer til styret. Dersom vakta har registrert «uakseptabel støy» så vil det komme fram av rapporten

Fylkesmannen i Vestland er ikkje nøgd med dei einskilde støy- og støvkartleggingane frå industriområdet Tongane i Etne, og krev no ei samla og uavhengig måling. Resultatet kan ende i krav om særskilte driftsperiodar for fleire verksemder Unngå støy fra naboen over. Du kan fjerne mye støy fra etasjen over, uten at plageånden trenger å dempe seg. MEN forskjellige typer støy dempes på hvert sitt vis. Her ser du hvordan. Lydisolering. Lag en himling som stopper støy Skadelig støy fra støyende omgivelser > 80 dB (A) og impulslyd > 130 dB (C). Støynivå måles i desibel (dB). En alminnelig samtale ligger på omkring 65 dB, mens et rop når opp i omlag 80 dB. Skalaen er slik at hver gang lydeffekten dobles, øker desibelnivået med tre dB Det er i dag 25 vindkraftverk i Norge, og ved enkelte av disse har naboer klaget på støyvirkninger. På denne bakgrunn har NVE fått utarbeidet en rapport fra konsulentselskapene Meventus AS og Sinus AS om støy fra vindkraftverk i typisk norsk terreng, med fjell, knauser og daler

Advokaten svarer: Slik takler du støy fra naboen

Politiet måtte ikke bare oppsøke private hager, men også støy fra byggeplasser forstyrret helligdagsfreden. Flere meldinger til politiet om plagsomme naboer som klipper plenen på en søndag Advokaten svarer: Slik takler du støy fra naboene - Man er ikke fritatt fra reglene om støy selv om man henger opp et nabovarsel. BRÅK: Naboens festing, musikkspilling eller gressklipping kan.

Naboer ser seg lei av lukt og støy fra siloanlegg RUVENDE FABRIKK: Liv Berit Hagelund bor i Hellinga og er nærmeste nabo til kornsiloen, Rune Hollekim (i midten) er leder i Vaterland og Lia Velforening Mange er plaget av støy fra nabo eller fra en vei som går forbi bolig eller hytte. Det finnes ikke noe klart svar på hvor mye støy en skal tåle fra nabo. Det finnes ingen konkret regel som angir hvor mye støy en skal tåle fra naboeiendom - Miljørettet helsevern i Grenland har vurdertsaken med mange klager på støy fra naboer klager på sjenerende støyplager fra industrivirksomhet på Skjerkøya, sier fagleder Marit Røsvik. Det klages blant annet på steinknusing som foregår i helgene

Boligstøy - regelverk / Hva er støy - Norsk forening mot støy

Spørsmål knyttet til støy fra slike anlegg rettes til regulering- og byggesaksavdelingen ved servicetorget tlf.: 69306000. Varmepumper. Det er viktig at utedelen plasseres på en slik måte at naboer ikke blir forstyrret av støy. Det kan være lurt å ta en prat med naboen på forhånd. Det er også viktig at serviceintervaller blir fulgt Støy kan også føre til nedsatt læring og redusert ytelse på jobb. Problemet knyttet til støy i bygninger, mellom naboer, mellom rom i en bygning, eller støy som oppstår i selve rommet man oppholder seg i, kan løses med riktig isolasjon Der nabo er et sameie eller borettslag med styre, er det tilstrekkelig at styret varsles. Kopi av nabovarsel skal ikke sendes kommunen. Dersom en nabo som har mottatt nabovarsel har behov for veiledning fra kommunen om det varslede tiltaket, er det ikke noe i veien for at han kan kontakte kommunen selv om denne ikke har mottatt kopi av. Naboen har lov til å pusse opp. Lov og husordensregler definerer NÅR han har lov til å utføre dette arbeidet. Om dette gjøres innenfor nevnte rammer vil det å dunke med en kost være støy som ikke tjener annen hensikt enn å lage støy, som en reaksjon på en ellers lovlig hendelse. Dette vil kunne defineres som unødvendig generende støy Informasjon til naboer i forbindelse med bygge- og anleggsarbeid Naboer som blir utsatt for støyende arbeider, må gis muligheter til å innrette seg deretter. Klager og misfornøyde naboer skyldes nesten alltid for lite informasjon fra utbygger/entreprenør. Det må utarbeides en plan for varsling og kommunikasjon med naboer

Naboer er lei av støy fra Havneparken: - Det går på helsa løs . Beboerne i Gann Terrasse har sett seg lei av peling og byggestøy fra Havneparken og ber kommunen begrense arbeidstiden. Kommunen gir dem delvis medhold Støy. Du må tåle det man kan kalle normal støy, for eksempel at naboen klipper gresset i ny og ne. Du må også tåle at nabobarna hopper på trampoline, men hvis det er til stor sjenanse kan du be naboen om å flytte den litt lenger bort fra husene Nabo klaga på støy. Det var berre engasjerte fotballsupporterar Naboen melde om brøling og roping. Det vart også meldt ifrå at det var uvisse om nokon trong hjelp. Årsaka til støyen var rett og slett ein fotballkamp. - Fotballsupporterane hadde sett på ein kamp,. Støy fra eksisterende veg. For støy langs eksisterende veg, gjelder Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). Forskriften har som mål å redusere støyplage for de som er mest plaget av støy fra vegtrafikk. Boliger som har et gjennomsnittlig innendørs støynivå gjennom døgnet over 42 dB, har krav på tiltak

Trondheim kommune har retningslinjer for å redusere helseskadelig støy fra utendørs høyttalere. Som hovedregel skal utendørs arrangementer holdes mellom klokken 07.00 og 23.00. Utendørs arrangement kvelden før en hverdag anbefales å avslutte innen 21.00. Naboe Naboer fortviler over støy fra bitcoin-fabrikk. DALE (NRK): Det utvinnes bitcoins for millioner på Dale i Hordaland, men støynivået fra fabrikken er langt over lovlige verdier fra ansvarlige sektormyndigheter gjennom en prosjektgruppe der Statens vegvesen, Jernbaneverket, Forsvarsbygg, Avinor, Oslo kommune og Norsk Industri har deltatt. I tillegg så er det innhentet faglig innspill fra støy- og akustikkonsulenter. Til orientering omtales tidligere Miljøverndepartementet som Klima- og miljødepartementet i denn Slike saker som dreier seg om dårlig lydisolasjon til/fra utleieboliger dukker forholdsvis ofte opp. Leietaker har i praksis veldig lite han/hun skulle sagt. Det er trist. I typiske saker om nabostøy så er det nabo mot nabo der den eine meinar det er for mykje støy Flere naboer har signert på at de aldri har hørt en lyd fra dem. Daniel og Frehiwot viser fram underskrifter fra naboer som ikke har hørt støy, én skriver at de er «blide og hyggelige.

Støy og andre brudd på husordensreglene skaper en rekke konflikter i norske borettslag og sameier. og ikke rettet seg etter klager fra naboer og styret. Krav til bevis ved utkastelse. Det må føres bevis før en beboer kan pålegges å selge seksjonen sin «Bane NOR er en forferdelig nabo» Støyende nattarbeid, støy fra byggingen av Follobanen, skrikende flybensin- og godstog døgnet rundt, og stadige netter på hotell, er blitt hverdagen for. Bor midt i Oslo i en mindre men ny renovert bygård. De som nettopp har flyttet inn over oss lager utrolig mye støy. Jeg pleier selv og akseptere veldig mye fra mine naboer selv om det er sent. Men i natt rant begeret over for meg. Vi våkner kl 03:00 av lyden av høyhelte sko + at det slippes noe rett i gulvet Er det balansert ventilasjon skal den være på hele tiden. Men siden bygget er fra '77 er det kanskje bare et mekanisk avtrekk som går? Det vil vel ikke bli mindre støy av et annet avtrekk? Jeg har stått i motsatt ende av denne diskusjonen. I vårt forrige hus (balansert ventilasjon) var utblåsen rett mot soverommet til naboen

Naboer som bor i nybygde boliger i området ved Nylinna i Sande har sett seg lei av støy på natten fra Finstad Engros AS

Hvordan dempe støy fra naboen - Planlegging ifi

Støy. Bærumskartet.Velg karttype forurensning og kryss av for ulike støysoner. Regler for støy - Veiviser til nasjonale regler hos Miljødirektoratet; Skal du bygge i Bærum? Retningslinjer for bygge- og anleggsstøy i Bærum kommune - Informasjon til naboer og utbygger/entreprenør (pdf I 2017 ble det gjennomført kartlegging av støy fra de største støykildene i Stavanger: veitrafikkstøy, jernbane-, fly- og havnestøy. Resultatet av kartleggingen er presentert i rapporten Strategisk støykartlegging i Stavanger kommune 2017 (PDF, 1,3 MB). Handlingsplan mot støy 2018-2023. Les og last ned handlingsplan mot støy (PDF 0,9 mb Støy og Akustikk Støy er en vanlig årsaksfaktor for nedsatt hørsel, øresus, stress, muskelspenninger, dårlig trivsel og kan bidra til nervøsitet, blodtrykksøkning, hodepine og søvnvansker ; De tre verste støykildene er veitrafikk, industri og naboer. Støy i arbeidssituasjoner (inkl. skoler og barnehager) kan bidra til redusert arbeidsinnsats (og læring i skoler) og til heshet og. Støy fra idrettsanlegg (kontakt først Etat for idrett). Støy fra utesteder, musikkanlegg og konserter. Gjelder det utesteder som spiller musikk utendørs, kontakt Kontor for skjenkesaker. Fly- eller helikopterstøy. Gjelder klagen enkeltepisoder må du ta direkte kontakt med de som støyer, for eksempel Avinor

Du må tåle naboens støy Huseiern

Søk om dispensasjon fra støyforskriften. Er det andre bygg- og anlegg som berører de samme omgivelsene med støy, må du kontakte bydelen før du søker. Søknaden må være innvilget og berørte naboer må være informert før de støyende arbeidene kan starte Logg inn med. Facebook Google. Bli medle Støy og fakling. I folderen informerer bedriftene om noe av det industriparkens naboer av og til kan oppleve av støy, fakling og røyk fra piper. - Ved oppstart og stopp av fabrikker, vil det kunne forekomme fakling og støy, samt røyk fra piper Støy fra riksveg - kontakt Statens vegvesen på tlf 22 07 30 00, e-post: firmapost-midt@vegvesen.no. Mer informasjon om støy fra riksveger (og fylkesveger fram til 2020) Det er eier av varmepumpen som har ansvar for at naboer ikke plages av støy og vibrasjoner Støy fra nabo. Ring politiet på telefon 02800 eller 112. Forskrift om miljørettet helsevern Lokal retningslinje for Larvik kommune Folkehelseloven Helsedirektoratets veileder Bygge- og anleggsstøy Miljødirektoratet om støy Helsedirektoratet om støy Arbeidstilsynet om støy. Kontakt oss

Utskifting av gammel tørrkjøler - lhmr-vent

Forskrift om grenseverdier for støy - Lovdat

 1. Om naboen lager støy på en helligdag og ikke føyer seg etter varsel, vil politiet rykke ut om de har kapasitet. Dette gjelder ikke bare naboer, men også bygg - og anleggsarbeid. Selv om loven ikke definerer nøyaktig hva «utilbørlig larm» er for noe, bekrefter operasjonsleder i Oslo-politiet overfor NRK at «Motorsag, gressklippere, vinkelslipere og sånt er helt klart innenfor disse.
 2. For å unngå støy for omgivelsene er det også en del ting du bør tenke på. Det gjelder særlig i tettbygde strøk der det er liten avstand mellom husene. For det første bør du unngå å plassere utedelen slik at den vender mot et nabohus
 3. Støy fra naboen kan være ganske så irriterende, så hva kan du gjøre med det? Enten vi snakker om tramping fra naboens barn, oppussing eller bare at musikksmaken krasjer totalt, så er støy irriterende. Du kan gjøre tiltak for å redusere støy fra naboen

Naboen kan ikke støye fritt - E2

 1. Har du nettopp flyttet inn i en bolig hvor det er mye støy, kan det tenkes at dette roer seg litt når høsten kommer, avslutter boligrådgiveren. Det er altså vanskelig å få støy-godtgjørelse i etterkant av et boligkjøp, men i noen ekstreme tilfeller kan det være mulig
 2. OBOS Eiendomsmeglere. OBOS Eiendomsmeglere selger mange boliger. Ikke fordi vi heter OBOS, men fordi vi kan bolig. Vi er opptatt av det samme som deg, nemlig å få best mulig pris for hjemmet ditt
 3. At problematikken rundt støy fra avløpsrør er høyst aktuell kunne Haugen bekrefte. - Vi ser mange klagesaker på støy i boligbygg. Det gjelder særlig i leilighetsbygg, men også i egen bolig. Våre erfaringer er at feilmontering og feilaktig byggteknisk utførelse kan føre til mye støy
 4. støy fra nabo som pusser opp Diskusjon. Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.n
 5. Utredning om vurdering av støy fra idrettsanlegg etter regelverk hjemlet i kommunehelsetjenesteloven. 17.10.2011 INNLEDNING Inaktivitet hos barn og unge er en av samfunnets store utfordringer. en viktig del av støybelastningen naboer utsettes for må også dette tas med i vurderingen
 6. Men støy kommer også fra motor og forplantet karstøy. Derfor legges en 3 mm Acoustiblok støyduk, som reduserer 28 dB av gjennomgående støy. Motorhus: Kan du kle vegger innvendig med Acoustiblok er det fint. Går ikke det se på muligheter for annen form for støyisolasjon for luftbåren støy
 7. En nabo klaget på gjentakende bråk fra arbeid og reparasjoner av lastebiler på et industriområde i Mønsterhaugvegen på Skogn, like ved sentrum, mandag kveld. Klagen kom like etter klokken 23, og er en klage som har kommet også tidligere i år. - Det har vært meldinger om dette tidligere.

Støy fra tekniske installasjoner. Støy fra tekniske installasjoner kan omfatte blant annet sus og lavfrekvent støy fra ventilasjonsaggregat som forplanter seg gjennom ventilasjonskanalene, sus fra tilluftsventiler, avtrekksventiler og kanalnett, samt støy fra PC-er, kopimaskiner og ligenende, lysarmatur, varmepumper og andre tekniske installasjoner Støy defineres ofte som uønsket lyd. Hva som oppfattes som uønsket lyd, varierer fra person til person. Om lag en million nordmenn er plaget av støy i eller utenfor egen bolig. De viktigste kildene til støy er samferdsel, tekniske installasjoner, industri, naboaktiviteter, bygge- og anleggsvirksomhet. Støy fra biler, busser, tog og fly er blitt redusert, [ Her sier hele 38 prosent at naboens støy irriterer dem, mens 25 prosent av nordlendingene og 13 prosent av vestlendingene svarer det samme. - Det er også langt flere unge enn eldre som irriteres av naboens bråk. Rundt 30 prosent av de mellom 18 og 39 år irriteres av støy fra naboer, mot åtte prosent av de over 60 år Likevel er støy en konsekvens av mange typer aktivitet/virksomhet. I Norge er veitrafikk den største støykilden, og i 2014 var 1,9 millioner nordmenn utsatt for støy fra veitrafikk på over 55 desibel utenfor boligen sin. For vindkraft er den anbefalte støygrensen satt til 45 desibel ut fra hva som er vurdert som akseptabel støyplage - Hva med støy som naboene er bekymret for? - Dette er sentrum, og Solsiden er der også. Jeg har drevet kebabsjappe i byen, og folk bodde i samme bygg, men de som bor i sentrum, må regne med at det blir noe støy. Vi fikk ikke klager fra naboer eller utleiere i de årene vi drev kebabsted, sier restaurantdriveren

Støykilder - Miljødirektoratet - Miljødirektorate

Du må tåle støy fra varmepumpe Huseiern

En ny undersøkelse viser at støy er det som irriterer flest med naboen. Hele 20 prosent irriterer seg over naboens støy, og verst er det for de som bor i blokkleilighet skriver Codan Forsikring i en melding: 36 prosent Norstat har på vegne av Codan Forsikring undersøkt hva som irriterer folk med naboen. Undersøkelsen vise Støy fra naboeiendom vil typisk være en ulempe. Ulempen vil gjerne være både unødvendig og urimelig dersom den kan begrenses ved enkle og rimelige tiltak. Dersom naboen spiller høy musikk, og støyen kan reduseres betraktelig hvis han lukker igjen verandadøren, vil der være unødvendig og urimelig av ham å unnlate å gjøre dette I Egersund ble flere naboer tilbudt kompensasjon for å leve med for høy støy fra vindturbinene. De sier at utbygger ikke fortalte hele sannheten. Publisert: 16.10.20 kl. 10:36 Lisa Svalestad. Når det arbeides med tunnelen pågår det boring og sprengning som gir høy lyd fra seg. Dette arbeidet høres godt av beboere i nærområdet. I tillegg utføres det boring for fjellbolter og meisling (pigging) av fjell. Det vil også være en del anleggstrafikk ut og inn av tunnelene. Dette er aktiviteter som beboere vil oppleve som støy

Krafteiere betaler naboer for å leve med for høy støy. Naboene til Tysvær vindkraftverk i Rogaland får 500.000 kroner. De har skrevet under på at de aldri kan klage Fly forbanna nabo klaget på støy fra flyplass - 6500 ganger (!). Antall klager på støy fra amerikansk flyplass tar av. - Det er ikke meg, sier leder av interesseorganisasjon

Dette kan du klage på hos naboen - Dagblade

Rettigheter mht støy fra nabo over/dårlig lydisolering

Video: Forskrift om begrensning av forurensning

Strid om støyskjerm: Denne skjermen mot Sarpsborgveien

Innledning. Rettsforholdet mellom naboer er regulert av naboloven - lov om rettshøve mellom grannar av 16. juni 1961. Loven gjelder så langt ikke annet følger av avtale eller særlige rettsforhold. Dette betyr at naboer seg imellom kan inngå avtale om annet enn det som følger av loven 6.1 Støy fra enkeltkilder når de er i aktivitet Støynivået fra enkeltkilder mens de er i drift er beregnet til mest utsatte nabo for ulike aktiviteter . Resultatene er gjengitt i tabell 3. Nivåene i tabell 3 kan ikke sammenlignes direkte opp mot krav uten å vite noe om driftstider. Det er antatt ingen av kildene er skjermet av f.eks Støy fra byggeplass gir ofte klager fra naboer og øker også risikoen for ulykker og reduserer trivsel og arbeidsmiljø for de som jobber på området. X-Noise og Garda Anleggsikring har derfor inngått samarbeid om en ny type støyskjermingssystem som gjør det raskt og enkelt å redusere støynivået med hele 20 dB Politiet reagerte etter å ha fått flere klager på støy fra naboer. Ifølge politiet har de fått rundt 25 meldinger om forstyrrelse av natteroen fra private adresser i distriktet i løpet av.

Hvor mye må jeg tåle av naboen? - HELP Norg

 1. To naboer til Villa Cod Farms oppdrettsanlegg ved Gjermundnes-holmen klager nå til miljøvernmyndighetene på støy og lys fra anlegget. Nyheter Publisert: 21 mars 2007 22:27 Sist oppdatert: 24.
 2. Vi har en nabo, (huset rett ovenfor oss) hvor det ser ut som om de skal bygge garasje. Arbeidet begynte i går kveld ca klokken 18, usikker på hvor lenge de holdt på. I dag begynte de også på denne tiden. Antar at de skal gjøre d Støy fra nabo som bygger garasj
 3. Etter planen skal støymålingene gjennomføres i tidsrommet fra klokken 07:30 til 12:00 på Politiets Nasjonale Beredskapssenter (PNB) på Taraldrud. - Dette er en uavhengig tredjepartskontroll av de prosjekterte verdiene for støy fra eksplosiver under trening, sier Steinar Wulfsberg-Gamre, senior kommunikasjonsrådgiver i Oslo politidistrikt (red. anm.: Oslo politidistrikt overtok.
 4. Erfaringer fra andre prosjekter viser at det er stor variasjon i hvordan den enkelte person opplever lyder og støy fra anleggsarbeid som dette. Noen har høyere terskel for støy/tåler mer støy enn andre. Det har vi respekt for. Bane NOR vil tilby alternativ overnatting til de naboene som får vesentlige ulemper som følge av anleggsarbeidene
 5. Klagde på støy fra hundeparken - Nå svarer hundeeierne: - Kan ikke skjønne at det skal være så innmari mye bråk hele dage
 6. Støy og fakling. I folderen informerer bedriftene om noe av det industriparkens naboer av og til kan oppleve av støy, fakling og røyk fra piper. - Ved oppstart og stopp av fabrikker, vil det kunne forekomme fakling og støy, samt røyk fra piper
Føler seg terrorisert av hanegal - NRK – TrøndelagLovlig støy fra vindmøller – NRK Sørlandet – Lokale

Bråk fra nabo - Hva gjør du? / Osloadvokaten

 1. Støy og forurensing. Naboene har i årenes løp lest i dagspressen at det blant annet skulle bli hurtigbåt-anløp ved kaien for pendlere til/fra Ågotnes, parkeringsanlegg m.m. Planer som ikke ble godkjent. Utsprengning av fjell ble startet uten løyve, og ble midlertidig stoppet etter klage fra naboene
 2. VIL SES FRA FLERE KANTER: Dette kartet viser at vindmøller som blir bygd på Tønsheia vil kunne ses fra flere områder i Salangen og Lavangen. Foto: Kartillustrasjon: Sveinulf Vågane Kaster fra seg isbiter. Vågane kom også inn på at et problem for turgåere som nærmer slike vindmøller vinterstid er at de i perioder slenger fra seg tildels store isbiter, og det over lange avstander
 3. Nabovarsel sendt rekommandert eller via Altinn: Fra datoen naboen har sendt varselet, har du 14 dager på å komme med merknader til byggeplanene. Naboen må ha mottatt merknadene innen denne fristen. Fristen er den samme uansett når du mottar varselet
Familien Dalseg har skytebane fem meter fra hagen sinRomerikes Blad - Norgesrekord i svevestøv
 • Kreatin bivirkninger kviser.
 • Bori portal.
 • Residual earnings.
 • Jotnene.
 • Kennzeichen prägen leipzig.
 • Wandgitter weiß.
 • Halle 02 silvester 2017.
 • Tørkestativ.
 • Bokhandeln kafe as.
 • Immonet konstanz wohnung kaufen.
 • Ältester hammer texas.
 • Førstehjelp hund.
 • Herding av betong i minusgrader.
 • Nek 400 2014 del 7.
 • Intervjurunder.
 • Restaurant vilnius.
 • Marc pesch fotos.
 • Elgstek sous vide.
 • Mine siacoin.
 • Name it på nett.
 • Elvis schuller instagram.
 • Cod ww2 connecting to online services error.
 • Not sisters by blood but sisters by heart quotes.
 • Psn network.
 • Flax julekalender pris.
 • Jodel channels gone.
 • How does league of legends work.
 • Mountainbike strecken wienerwald.
 • Zahnarzt notdienst saarlouis heute.
 • Han og henne sande.
 • Konsert oslo 10 mars.
 • Englische sprüche zum nachdenken mit deutscher übersetzung.
 • Sleipner ulykken årsak.
 • True colors original artist.
 • Verdens nest største kaffeeksportør.
 • Enchiladas saus.
 • Unfall günzerode holbach.
 • Was the moon landing real.
 • Diddl bilder mit sprüche.
 • Vevkjerring.
 • Billy joel, hamburg, 30. juni.